საქმიანი ტურიზმი

Tax Free / დღგ-ს თანხის დაბრუნება

DJI_0081.jpg

დამატებითი ღირებულების გადასახადის უკან დაბრუნება, იგივე Tax Free, გულისხმობს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი „დღგ“-ის თანხის დაბრუნებას.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შეუძლია მის მიერ შეძენილ საქონელზე დღგ-ს დაბრუნება მანამ, სანამ ის გადაკვეთს საქართველოს ეკონომიკურ საზღვარს. საქონელი უნდა იყოს შეძენილი მაღაზიაში, რომელიც უფლებამოსილია გასცეს სპეციალური ქვითარი დღგ-ს დაბრუნების შესახებ.

Tax Free სერვისით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ:

  • იმისთვის, რომ უფლება გქონდეთ, მოითხოვოთ გადახდილი დღგ-ის თანხის დაბრუნება, უნდა იყოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქე;

  • დღგ-ის თანხის დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება საქონელზე და არა მომსახურებაზე;

  • საქონელი უნდა შეიძინოთ იმ მაღაზიაში, რომელსაც აქვს დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლება და საქონლის მიწოდება უნდა იბეგრებოდეს დღგ-ით;

  • შესყიდვის ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 200 ლარს დღგ-ის თანხის გამოკლებით ერთი ქვითრის მიხედვით;

  • შეძენილი საქონელი უნდა იყოს განკუთვნილი ქვეყნიდან გასატანად;

  • საქონლის გატანა უნდა მოხდეს ყიდვიდან არა უგვიანეს სამი თვისა;

  • თქვენ უნდა იქონიოთ დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითარი;

  • დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალურ ქვითარში ასახული საქონელი სრულად უნდა იქნეს გატანილი საქართველოს ტერიტორიიდან;

  • საქონელი უნდა იყოს მოთავსებული სპეციალურ დალუქულ პარკში, გარდა იდენტიფიცირებადი საქონელისა. აუცილებელია, შენარჩუნებული იყოს იერსახის მთლიანობა;


დამატებითი ინფორმაცია იხილე: rs.ge/TaxFreeInfo

გაზიარება